779 VƯỢT BIỂN RA KHƠI !
19 TÀU RA KHƠITOÀN THỂ


TÀU SỐ 1:

TÀU SỐ 2:

TÀU SỐ 3:


TÀU SỐ 5:


TÀU SỐ 6:TÀU SỐ 11: C146/1


TÀU SỐ 12: C146/2


TÀU SỐ 12
Tàu số 12.


TÀU SỐ 14


TÀU SỐ: XE 19, TÀU 5TÀU SỐ: 9 HVKTQS